Tag Archives: 四川地震

火车经过,况且况且况且况且

村子后面有一条铁路,1990年开工,2005年通车。据说,这还是苏北腹地第一条铁路。开工的时候,据说民工从野地里挖出一具无头尸体,又有暗娼到民工住地招嫖。

初中的时候,我经常顺着铁轨,从学校步行到七八里地外的家。有时候会看见铁轨上行驶的简易火车。再后来,偶尔会见到装石子的货运列车,况且况且况且况且地驶过。

99年,我从邻县乘火车,况且况且况且况且地一直到了北京,那也是第一次坐火车,有点兴奋。毕业后,住在北京西边,百米之外就是一条铁路,每天晚上都在况且况且况且况且声中度过。

去年4月,没有工作的我到成都旅游,一路上穿过无数隧道, 况且况且况且况且不停回荡在耳边。

在青城山玩的时候,给我做导游的是都江堰一个女孩,灌中(灌县中学、都江堰旧称灌县) 高二辍学。这个女孩开始说自己是旅游学校的,我说我中国旅游学院的,她后来才承认自己因家庭原因辍学,挣到钱将来还是要继续读书的。

我不知道她现在怎么样了。

希望她有一天也况且况且况且况且地坐火车到北京上学。

國殤

图文:京华时报5月19日头版关注四川地震

操吾戈兮披犀甲,車錯轂兮短兵接。
旌蔽日兮敵若雲,矢交墜兮士爭先。
淩餘陣兮躐餘行,左驂殪兮右刃傷。
霾兩輪兮縶四馬,援玉枹兮擊鳴鼓。
天時懟兮威靈怒,嚴殺盡兮棄原野。
出不入兮往不反,平原忽兮路超遠。
帶長劍兮挾秦弓,首身離兮心不懲。
誠既勇兮又以武,終剛強兮不可淩。
身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄。